Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady dotyczące przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego OPTYK SALA, za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Niniejszy dokument opisuje również zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z plików cookies.

1.          Zasady ogólne przetwarzania danych.

 

1.1.    Administratorem danych przekazywanych przez Użytkowników do Serwisu jest OPTYK WOJCIECH SALA, ul. Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa, NIP 5272226643, REGON 015262257.

1.2.     Z Administratorem Danych można się skontaktować:

a)       listownie na adres: OPTYK WOJCIECH SALA, ul. Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa;

b)      e-mailem na adres: kontakt@optyksala.pl.

c)       korzystając z formularza dostępnego w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Formularz kontaktowy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Sklepu.

1.3.    Administrator Danych przetwarza w Serwisie dane przekazywane mu przez Użytkowników na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego OPTYK SALA, będące, stosownie do ich charakterystyki, danymi osobowymi bądź też danymi nie mającymi takiego charakteru. Przetwarzane przez Administratora dane przekazane do Serwisu przez Użytkownika są bez względu na ich charakter zachowywane w poufności i zabezpieczane przed niepowołanym dostępem osób trzecich zgodnie z ww. Regulaminem i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4.    Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

2.          Rodzaj, cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych.

 

2.1.    W ramach swojej działalności Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)    na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu przetwarzania tych danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b)    w zakresie i celach związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (w szczególności: do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c)    w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d)    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegające na marketingu oferowanych produktów i usług, a także ustalaniu, ochronie i dochodzeniu potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1it. f RODO;

e)    w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w celu reklamy i promocji produktów oferowanych w Serwisie (podstawa prawna: art. 10 USUDE oraz art. 172 PT);

f)     na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

2.2.    Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia przed Użytkownika Administratorowi takich danych lub żądanie ich usunięcia mogą uniemożliwić wykonanie przez Administratora usługi, dostarczenie Towaru lub nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. W tych przypadkach Użytkownik zobowiązany jest podać Administratorowi, działając we własnym interesie, niezbędne dane, a przy tym dane zgodne z prawdą, formalnie poprawne, kompletne i adekwatne do sytuacji.

2.3.    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, możesz wycofać w dowolnym momencie:

a)    osobiście w Salonie optycznym Wojciech Sala;

b)    elektronicznie kontakt@optyksala.pl.

2.4.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania/ poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep może świadczyć jedynie za zgodą.

2.5.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Danych jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.6.    W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a)    adres e-mail;

b)    imię i nazwisko.

2.7.    W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a)    adres e-mail;

b)    dane adresowe;

c)    ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

d)    kod pocztowy i miejscowość;

e)    województwo;

f)     kraj (państwo);

g)    imię i nazwisko;

h)    numer telefonu;

2.8.    W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)    firmę Przedsiębiorcy;

b)    numer NIP.

2.9.    W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie internetowym, Klient podaje:

a)    adres e-mail;

b)    imię i nazwisko;

c)    numer telefonu.

 

3.       Powierzenie przetwarzania danych oraz czas przetwarzania.

 

3.1.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez samego Administratora jak i mogą być przekazywane do odbiorców, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Mogą nimi być w szczególności:

a)    dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą;

b)    dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie i Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

c)    podmioty techniczne realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.

3.2.    W przypadku skierowania żądania Sklep udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3.3.    Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, nie będą też przekazywane do organizacji międzynarodowych.

3.4.    Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż, odpowiednio, do czasu zrealizowania celów realizowanych przez Administratora jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych. W przypadku, gdy:

a)    podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sklep i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.

b)    podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.

4.     Pliki Cookies

 

4.1.  Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Gdy przeglądarka, którą posługuje się Użytkownik ponownie połączy się z Serwisem, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

4.2.  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu i Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4.3.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a)       Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.

b)       Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.

 

5.     Zmiany Polityki prywatności.

 

5.1.  W przypadku istotnych zmian w zapisach Polityki Prywatności Sklep poinformuje o tym klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.2.  Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@optyksala.pl